Elementary Practical School

Naším cílem je umožnit žákům jít takovou cestou, která jim dovolí učit se, získat sebevědomí, zažít pocit úspěchu, mít přátele, prožít kvalitní život plný pestrých okamžiků a hezkých vzpomínek.

 

     ZŠ praktická v současné době disponuje kapacitou 12 žáků a zabezpečuje povinnou školní docházku žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Základní vzdělávání je realizováno dle školního vzdělávacího programu „Počítejte s námi!“ – č. j. Ř/141/10, který vychází z RVP ZV – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. V případě potřeby je pro žáka vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází z uvedeného školního vzdělávacího programu a stává se závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka.  

     Základní škola praktická má devět ročníků a člení se na první stupeň (1. – 5. ročník) a druhý stupeň (6. – 9. ročník). Po ukončení základního vzdělávání v ZŠ praktické žák získá základní vzdělání.

     Vyučování je realizováno ve vyučovacích blocích, které jsou rozděleny na činnosti vycházející z rozvrhu hodin. V dopoledních hodinách ve třídě současně působí dva pedagogičtí pracovníci – učitel a vychovatel. Při všech výchovně vzdělávacích činnostech je uplatňován individuální přístup.

     S přihlédnutím k individuálním potřebám jsou žáci začleněni do systému ucelené rehabilitace, který zahrnuje individuální logopedickou péči, fyzioterapeutickou péči, skupinovou a individuální canisterapii, hipoterapii, snoezelen.    

     V průběhu celého roku se žáci účastní pestrých činností a aktivit organizovaných školou (hudební festival, výlety, karneval, plavání, exkurze, divadelní představení, školní besídky, výstavy). Fotografie z uskutečněných akcí naleznete v galerii.

     Nižší počet žáků ve třídě, souběžné působení dvou pedagogických pracovníků, široká nabídka terapeutických metod i možnost využívání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek společně vytváří takové prostředí, které respektuje individuální potřeby každého žáka a umožňuje mu maximální rozvoj jeho osobnosti.  

třída

Contact

Elementary Special School

Tel: +420 516 418 728
Fax: +420 516 410 080
Mobil: +420 602 526 577
E-mail: specialniskola@blansko.net

Special education center

Tel: 516 411 868
Mobil: 724 547 446
E-mail: spc@blansko.net