Přípravný stupeň základní školy speciální

Přípravný stupeň je součástí základní školy speciální. Umožňuje nezbytnou přípravu na vzdělávání dětem se zdravotním postižením. Do třídy přípravného stupně ZŠS lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky a to i v průběhu školního roku. Program přípravného stupně je koncipován jako jednoletý, avšak děti jej mohou podle svých vlastních individuálních možností a schopností mít rozložen na 1 až 3 roky. Vzdělávání probíhá v rozsahu čtyř hodin denně, to znamená 20 hodin týdně a zahrnuje potřebnou individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péči.

V přípravném stupni jsou vzdělávány děti před započetím školní docházky, jde tedy o vzdělávání předškolní. V jedné třídě jsou zařazeny děti všech ročníků.  Jsou přijímány především děti s odkladem školní docházky. Vzdělávání probíhá převážně individualizovanou formou na základě vypracovaných individuálních plánů rozvoje, které vychází ze Školního vzdělávacího programu „Počítejte s námi!“ - III. Ve třídě pracuje učitelka a  2 asistentky pedagoga.

S přihlédnutím k individuálním možnostem jsou děti začleněny do systému ucelené rehabilitace, který zahrnuje individuální logopedickou péči, fyzioterapeutickou péči, canisterapii, hipoterapii a  snoezelen.

Kontakt

Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace

Tel: +420 516 418 728
Fax: +420 516 410 080
Mobil: +420 602 526 577
E-mail: specialniskola@blansko.net

Speciálně pedagogické centrum

Tel: 516 411 868
Mobil: 724 547 446
E-mail: spc@blansko.net